CURRICULUM OPLEIDINGEN

Voor alle aangeboden opleidingen of scholingen is een curriculum opgesteld. In het curriculum treft u ten minste informatie aan over de lesstof en de doelen die behaald dienen te worden. en en aan te prijzen.

Inleiding

Dit curriculum is ontwikkeld volgens de laatste richtlijnen van EWMA: Introduction to Wound Management, Kwaliteitsstandaard Organisatie van wondzorg in Nederland en competentiegebieden, gebaseerd op de systematiek van de CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists).

De inhoud en leerdoelen van de scholing sluiten aan bij de beroeps- en functie uitvoering van verpleegkundige of zorgprofessional die toegang heeft tot het Register Zorgprofessionals, afgeleid van de beroepsprofielen en/of actuele ontwikkelingen in het werkveld.

Algemeen

De scholing Aandachtsvelder wondzorg bereidt de verpleegkundige (4, 5, 6) voor om als professional accuraat in te spelen op de vaak complexe zorgsituaties die de behandeling van diverse wondtypen met zich mee kan brengen. Verpleegkundigen en verzorgenden zijn de zorgverleners die meestal instaan voor de verzorging van de moeilijke wonden en langdurige genezingsprocessen. Binnen deze scholing wordt er gestreefd naar het presenteren van een volledig en up-to-date overzicht van wat er aan kennis bestaat op het vlak van diagnostiek, behandeling en verzorging van de wonden. Ook de menselijke problematiek van de patiënt en de wettelijke, economische en ethische gevolgen van de wonden op de patiënt worden van nabij bekeken.

De opleiding sluit zeer nauw aan bij de praktijk. Hiervoor wordt intensief samengewerkt met experts uit het werkveld. De inhoud van het programma wordt jaarlijks geëvalueerd, geactualiseerd en bijgestuurd waar dit nodig blijkt. Hierbij worden ook de bevindingen van de cursisten mee in beschouwing genomen.

Scholing beoogde leerresultaten

Deelnemers hebben kennis van:

A. Theoretische doelen:

 • de fysiologie van wondherstel en de reactie van het lichaam op letsel

 • de fysiologische verschillen tussen acute en gecompliceerde wonden

 • factoren die de wondgenezing beïnvloeden benoemen

 • kan een wondanamnese uitvoeren volgens de ALTIS methode

 • kan aan de hand van het  TIME model en het WCS-classificatiemodel toelichten welke observatiepunten van belang zijn bij inspectie van een wond

 • kan de verschillende gradaties/categorieën van verschillende wonden herkennen en beschrijven

 • de epidemiologie van verschillende wonden

 • is zich bewust van het belang van continuïteit en coördinatie in de wondzorg

 • heeft kennis van aanbod van en verwijzing naar andere disciplines

 • kan een keuze maken en beargumenteren voor een product voor de verzorging en behandeling van de rode, gele of zwarte wond

 • weet welke psychosociale impact die verwonding heeft op het individu en de samenleving

 • kan toelichten welke preventieve maatregelen genomen kunnen worden

 • kent de verschillende coping mechanismen in communicatie met de patiënt en andere zorgverlener

 • kent de aan de wet BIG gelieerde juridische consequenties.

 • is op de hoogte van innovatieve behandelmethoden, zoals hyperbare zuurstoftherapie

 

B. Praktische vaardigheden:

Deelnemers kunnen:

 • vanuit de holistische visie zorgen voor de patiënt met de wond

 • beoordelen van de wond en de omliggende huid

 • effectieve behandelbeslissingen nemen, en weet wanneer een patiënt naar een specialist moet worden verwezen

 • een verpleegplan opstellen met daarin de wondbehandeling

 • het bijstellen en evalueren van een verpleegplan

 • toepassen effectieve preventiemaatregelen

 • samenwerken met verschillende disciplines

 • toepassen (wond)onderzoek technieken (EAI)

 • diagnostiek, indicaties en contra-indicaties bij wondbehandeling

 • toepassen van verschillende behandelmethoden en wondproducten bij acute en gecompliceerde wonden

 • diagnostiek, indicaties en contra-indicaties bij compressietherapie

 • toepassen van verschillende compressietherapieën

 • diagnostiek, indicaties en contra-indicaties bij negatieve druk therapie

 • toepassen van verschillende negatieve druk therapieën

 

Onderwijs / leermethoden

Deze scholing is een combinatie van hoorcolleges, presentaties (digitaal) en workshops in kleine groepen. Er is ook de mogelijkheid om e-learning in combinatie te gebruiken met traditionele leermethoden. Gedurende de opleiding wordt de leerling aangemoedigd om zelfstudie te doen door middel van zich voor te bereiden op stukken uit het Handboek wondzorg en huiswerkopdrachten (voor en/of na de les). Het handboek wordt door het Instituut aan elke cursist bij aanvang van de opleiding verstrekt.

Beoordelingsmethoden

Tijdens de eerste bijeenkomst wordt een instaptoets afgenomen om een inzicht te krijgen in het eigen niveau. De 8e lesdag bestaat uit o.a. een toetsdag waarin verschillende componenten van de opleiding worden getoetst. Deze toetsdag bestaat uit het maken van een theoretische toets bestaande uit multiple choice vragen en het inleveren van de, tijdens de opleiding, gemaakte eindopdracht.

 

Inhoud van de scholing

Binnen de cursus komen verschillende onderwerpen aan bod, welke verdeeld zijn in verschillende modules.

 

 1. Biologie, anamnese en diagnostiek

  1. Biologie en pathofysiologie van de huid en wondgenezing

  2. Oudere huid en behorende problematiek

  3. Anamnese en woundassessment

  4. Wondbed preparatie

 2. Acute en Complexe wonden, anamnese en diagnostiek

  1. Traumatische wond (skin tear, brandwond, hematoom)

  2. Ulcus cruris

  3. Diabetische ulcus

  4. Arterieel ulcus

  5. Decubituswond

  6. Oncologische wond/ulcus

  7. IAD, smetten

  8. Stomazorg

 3. Theoretische aspecten van de wondbehandeltherapieën m.b.t. complexe wondgenezing

  1. Infectiepreventie en antibiotica

  2. Wondbed preparatie

  3. Hyperbare zuurstoftherapie

  4. Gebruik van moderne verbandmaterialen

 4. Praktijk skills development

  1. Anamnese en woundassessment

  2. Diverse compressietherapieën

  3. Onderzoektechnieken

  4. Wondbedpreparatie

   1. Debridement

   2. Negatieve druk behandeling

   3. Compressie

 5. Psychosociale aspecten

  1. Omgaan met probleemgedrag van de patiënt

  2. Pijn, automutilatie (psycho)sociale aspecten

 6. Communicatie en organisatie

  1. Communicatie met de patiënt

  2. Communicatie met zorgverleners

  3. Organisatie van de wondbehandeling in Nederland (kwaliteitsstandaard)

 

Competentieontwikkeling

De scholing is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat de student leert door onder andere met studenten, docenten en professionals samen te werken. Voor de praktische scholing krijgt de cursist een opdracht die tijdens de cursus besproken wordt. De praktische skills worden door bevoegd en bekwame docent begeleid en gedemonstreerd.

Competentie, kerntaken en gedragsindicatoren:

 1. Vakinhoudelijk handelen

Integreren van vakinhoudelijke kennis, vaardigheden en professionele attitude t.b.v. optimale patiëntenzorg.

1.1. Afnemen van een wondanamnese en op basis daarvan een diagnose stellen

1.2. Opstellen van een behandelplan op basis van de diagnose

1.3. Adequaat uitvoeren van het behandelplan

1.4 Coördineren, organiseren en evalueren van de zorg

 

2. Communicatie

 Effectief communiceren om patiëntgericht zorg te verlenen.

2.1 Communicatie met diverse disciplines

2.2 gesprekstechnieken, theoretische communicatie, gedragsbeïnvloeding

 

3. Kennis en wetenschap

Bevorderen van eigen deskundigheid en die van anderen om de kwaliteit van het beroep op peil te houden

 4. Organisatie

Bijdrage leveren aan continuïteit en effectiviteit van de thuiszorgorganisatie en afdeling.

4.1 Participeren in beleid, beheer en kwaliteitszorg

4.2 Effectief en doelmatig werken binnen thuiszorgorganisatie en afdeling

4.3  Signaleren van beleid, trends en ontwikkelingen en dit vertalen naar zorgprogramma’s

 

5.Professionaliteit & kwaliteit

Het ontwikkelen van competenties op het gebied van professioneel gedrag en kwaliteitsborging.

 1. Vertonen van adequaat professioneel gedrag

 2. Bekend zijn met richtlijnen en protocollen

6. Samenwerking

Het ontwikkelen van competenties op het gebied van samenwerking met patiënten, cliënten of bewoners, zorgverleners en zorginstellingen.

6.1. doorverwijzen naar wondspecialist, kliniek of ziekenhuis

6.2. verslaglegging en overdracht, multidisciplinaire samenwerking

7. Maatschappelijk handelen

Het ontwikkelen van competenties op het gebied van de maatschappelijke context en het bevorderen van gezondheid.

7.1 geven van voorlichting

7.2 toepassen van preventieve maatregelen

 

Docenten

Deze cursus wordt verzorgd door ervaren docenten die specialisten zijn op eigen vakgebied.

Niveau en gewenste voorkennis

Van deelnemers wordt verwacht dat zij BIG- geregistreerd verpleegkundigen zijn (eventueel in overleg met Da Vinci Instituut een diploma verzorgende IG hebben). Basiskennis op het gebied van wondzorg, anatomie en fysiologie van menselijke lichaam is vereist. Wij maken ook gebruik van Engelse literatuur dus begrijpend lezen in de Engelse taal is een pré.

Het deelnemen door POH, doctorassistente, fysiotherapeut, VS, arts is bespreekbaar.

Studieduur en studiebelasting

De scholing duurt ongeveer 4 maanden en is opgebouwd uit 8 lessen. De laatste dag bestaat uit o.a. een praktijktoets en de eindopdracht. De dag wordt afgesloten met het uitreiken van het certificaat.

Het programma omvat ca. 82 studiebelastingsuren (SBU).

56 contacturen, verdeeld over 8 lesdagen

Ongeveer 26 uren zelfstudie inclusief het maken van een eindopdracht.

Zelfstudie: het voorbereiden op de les vanuit het Handboek wondzorg of/en andere leesmaterialen, het maken van huiswerk, het maken van opdrachten, projecten, enzovoorts.

Toetsing

De toetsing wordt schriftelijk op locatie gedaan (bij problemen met fysieke bijeenkomsten is in digitale vorm mogelijk). De toets bestaat uit ongeveer 40 multiple choice vragen. De cursist moet minimaal 50% van antwoorden goed hebben beantwoord om de toets te halen.

Bij het niet behalen van de toets is herkansing mogelijk en dat vindt plaats binnen een week na de oorspronkelijke toets. Bij het niet behalen van een herkansing wordt samen met de cursist gekeken naar de mogelijkheden om delen van de cursus opnieuw te volgen.

Daarnaast wordt de eindopdracht beoordeeld. Een opdracht (in de vorm van casuïstiek) moet voldoen aan de door het Instituut gestelde inhoud en niveau. De opdrachten worden beoordeeld door het Hoofd opleiding & innovatie van Da Vinci Instituut.

Accreditatie

De scholing Aandachtsvelder wondzorg is geaccrediteerd bij V&VN voor 56 punten, toegewezen aan verpleegkundigen niveau vier, vijf en zes (HBOV). BIG-registratienummer invoeren is verplicht voor het verkrijgen van punten.

Bijzondere kenmerken van de scholing

 • Adviesraad van Da Vinci Instituut bewaakt de kwaliteit van deze scholing

 • Onze docenten zijn experts op het gebied van wondzorg

 • Praktijkonderwijs is een wezenlijk onderdeel van het leerplan

 • Praktijkopdrachten zijn onderdeel van alle modules

 • Bezoek aan Da Vinci Kliniek

 • Wondservice via Siilo (na afloop van cursus)

 • Eke cursist wordt opgenomen in Alumni-bestand

curriculum oedeem na kanker

 

Inleiding        

Lymfoedeem is een vochtophoping ten gevolge van een onvoldoende functionerend of een defect lymfsysteem. Lymfoedeem kan een gevolg zijn van een operatie waarbij lymfklieren zijn weggenomen, door bestraling of chemotherapie.

Er zijn verschillende behandelmogelijkheden die oedeem kunnen verminderen, zoals compressietherapie, manuele lymfdrainage, lymftaping, etc.

Inhoud            

Tijdens deze scholing wordt er aandacht gegeven aan de volgende onderwerpen:

•             Anatomie en fysiologie van het lymfestelsel

•             Oorzaken van oedeem

•             Uitingsvormen van oedeem

•             Verschillende ontstaanswijzen van oedeem bij kankerpatiënten

•             Therapeutische interventies

•             Compressie oplossingen

Doelstelling

 • Bevorderen van de integratie van theorie en praktijk

 • Bevorderen kennis op gebied van secundair lymfoedeem na CA

 • Bevorderen multidisciplinaire samenwerking en communicatie

 • Aanreiken praktische tools en behandelmogelijkheden

 

Doelgroep     

Oncologie verpleegkundigen, (oncologie)fysiotherapeuten, zorgverleners met interesse voor oedeemproblematiek gerelateerd aan kanker.

Niveau en gewenste voorkennis   

HBO werk- en denkniveau

Docent

De scholing oedeem na kanker wordt gegeven door Katinka Rutjens. Katinka heeft 35 jaar praktijkervaring, waarvan 14 ook als docent.

Informatie    

14 dagen voor aanvang ontvangt u cursusinformatie

Studiebelasting en accreditatie  

Theorie: 2 x 4 uur

Praktijk: 1 x 4 uur (additioneel, niet in deze scholing inbegrepen)

Geaccrediteerd bij V&VN voor 8 punten

Certificaat

Deelnemers ontvangen het digitale Da Vinci Instituut certificaat als zij voldaan hebben aan de volgende voorwaarden:

•             Actieve deelname en 100% aanwezigheid

•             Voldoende score bij  de toets

•             Cursusgeld is voldaan

 

Inbegrepen    

2 x 4 uur toegang tot de online les, certificaat van deelname en 8 accredatiepunten. 

Prijs

€ 175,-

Beoordeling

 • De scholing is goed beoordeeld door adviesraad van Da Vinci Instituut

curriculum aandachtsvelder wondzorg