Het tijdstip wordt later bepaald | regio Utrecht

Cursus Wondbehandeling voor Verpleegkundig Specialisten

Deze cursus is vol!
Cursus Wondbehandeling voor Verpleegkundig Specialisten

Tijd en locatie

Het tijdstip wordt later bepaald
regio Utrecht

Over het evenement

  

Binnen de Pergamum Academie bieden wij in 2020 een nieuwe 7-daagese opleiding wondbehandeling aan speciaal voor Verpleegkundig Specialisten. Deze opleiding richt zich op het verder verdiepen en verbreden van de kennis van complexe wondbehandelingen en wordt afgesloten met een praktijkexamen.

Voor bovenstaande opleiding maken we gebruik van de reeds bestaande Canmeds Competentie profielen. 

(De basis voor de beschrijving van de competenties vormden het Algemeen besluit van het CSV (2016) en de specifieke besluiten van de voormalige vijf specialismen (CSV 2008a-d; CSV, 2)

Binnen deze opleiding komen de volgende competenties aan bod:

1. Medische kennis en vaardigheden

2. Onderwijs en wetenschap

3. Professionaliteit

Tevens maken wij binnen deze opleiding gebruik van EPA’s

Een EPA is een Entrustable Professional Activity en is een taak of verantwoordelijkheid in de patiëntenzorg die door een supervisor aan de Verpleegkundig Specialist Wondbehandeling kan worden toevertrouwd nadat hij of zij heeft laten zien deze taak met een bepaalde mate van zelfstandigheid aan te kunnen. Dat houdt in dat de Verpleegkundig Specialist Wondbehandeling de benodigde competenties voor deze taak voldoende beheerst.

In dit curriculum zijn de eindtermen voor het onderwijs vertaald in EPA’s (examendag)

Hierin wordt aangegeven dat bij de visitatie de Verpleegkundig Specialist Wondbehandeling een EPA (of deelaspect EPA) op een behaald niveau zal moeten zijn. Het gebruik van EPA’s geeft het vertrouwen dat afgestudeerde Verpleegkundig Specialisten Wondbehandeling essentiële activiteiten/interventies voldoende beheersen.

          

DEEL EPA’s

1.1 Anamnese en Onderzoek

Specificatie

Omvat   het afnemen van een algemene wondanamnese en een specifieke wondanamnese, het   interpreteren van de bevindingen en het juist handelen op basis hiervan

Voorstellen   doen voor aanvullend onderzoek ter aanvulling op de diagnostiek (en   differentiaal diagnostiek)

Statusvoering   (EPD) en rapporteren bevindingen aan de supervisor 

 

Relevante competentiegebieden

Medische kennis en vaardigheden en professionaliteit

Vereiste kennis, vaardigheden, attitude en ervaring

Tot de vereiste attitude behoren:

 • Uitgebreide anatomische en fysiologische kennis over de etiologie, klachten, co-morbiditeiten en verschijnselen van de diverse complexe wonden.
 • Uitgebreide anatomische en fysiologische kennis over de biologie van normale   wondgenezing.
 • Kennis van de diverse meetinstrumenten en de betrouwbaarheid daarvan.

Tot de vereiste vaardigheden behoren:

 • Afnemen van een algemene en een speciale wondanamnese waarbij gebruik wordt gemaakt van het ALTIS model en het TIME model. Zo nodig worden er ook alternatieve bronnen gebruikt zoals familie, verwijzer.
 • Betrouwbaar uitvoeren van de metingen waarbij de materialen correct worden gebruikt
 • Herkent normaal van abnormaal
 • Integreert theoretische kennis en klinisch redeneren door hoofd van bijzaken in de verzamelde informatie te differentiëren.

Tot de vereiste attitude behoren:

 • Creëert in houding en contact een veilige omgeving waarin de patiënt zich comfortabel voelt
 • Professionele en respectvolle omgang met patiënten en hun naasten rekening houdend met beperkingen van de patiënt
 • Kent zijn/haar eigen grenzen ten opzichte van kennis en kunde en zoekt zo nodig   supervisie
 • Beseft het belang van betrouwbaar meten en rapporteren.
 • Hanteert hygiëne en veiligheid voorschriften.

1.2 Chronische Zorg

De chronische zorg bij een patiënt met een complexe wond omvat de zorg die geleverd wordt door anderen (huisarts, specialist) bij een patiënt die bekend is met een veel voorkomende chronische aandoening waarvoor een zorgprotocol of richtlijn voor handen is. 

 

Relevante competentie gebieden

Medische kennis en vaardigheden, professionaliteit en onderwijs en wetenschap

 

Vereiste kennis, vaardigheden, attitude en ervaring

Tot de vereiste kennis behoren:

 • Kennis van ziektebeelden een normaal of afwijkend beloop
 • Kennis van relevante aspecten van de anamnese/verwijsbrief in relatie tot de aandoening
 • Kennis van de relevante differentiaal diagnostiek gerelateerd aan de aandoening met specifieke aandacht voor risico’s en complicaties
 • Kennis waar de juiste richtlijnen en protocollen te vinden zijn
 • Kennis over het zorgproces rondom de patiënt en de betrokken multidisciplinaire partners binnen dit zorgproces

Tot de vereiste vaardigheden behoren:

 • Het verrichten van controles waarbij de VS er zich hierbij wat frequentie, inhoud en behandeling baseert op de geldenede standaarden
 • Het uitvoeren van een gestructureerde op de situatie toegespitste wondcontrole
 • Integratie van eerder opgedane vaardigheden in EPA’s consultvoering
 • Het controleren en behandelen van patiënten in relatie met risicofactoren zoals infectie, oedeem, leefstijl en commitment.

Tot de vereiste attitude behoren:

 • Professionele en respectvolle omgang met patiënten en hun naasten rekening houdend met beperkingen van de patiënt
 • Kent zijn/haar eigen grenzen ten opzichte van kennis en kunde en zoekt zo nodig supervisie

1.3 Verbanden en verbinden

Omvat het verbinden van wonden en de communicatie daarbij met de patiënt en de industrie.

 

Relevante competentie gebieden

Medische kennis en vaardigheden, professionaliteit en onderwijs en wetenschap

 

Vereiste kennis, vaardigheden, attitude en ervaring

Tot de vereiste kennis behoren:

 • Kennis hebben van de benodigde materialen en protocollen/zorgpaden voor het behandelen en verbinden van wonden.
 • Kennis hebben van up-to-date technologische ontwikkelingen en literatuur.

Tot de vereiste vaardigheden behoren:

 • Het schoonmaken van de wond
 • Gebruik en aanleg van moderne verbandmaterialen inclusief negatieve druktherapie.
 • Controleren of een aangelegd verband correct is en anticiperen op complicaties (bv circulatie)
 • TIME management
 • Geeft een duidelijke uitleg en instructie aan de patiënt tijdens de uitvoering
 • Is in staat zijn eigen kennis en vaardigheden over te brengen op anderen
 • Heeft kontakten met de industrie en kan keuzes maken in zowel financieel, kwalitatief als efficiëntie opzicht
 • Heeft kennis en is up-to-date van ontwikkelingen ten aanzien van advanced wondbehandeling
 • Heeft kennis over het gebruik van digitale bibliotheken

Tot de vereiste attitude behoren:

 • Creëert in houding en contact een veilige omgeving waarin de patiënt zich comfortabel voelt
 • Professionele en respectvolle omgang met patiënten en hun naasten rekening houdend met beperkingen van de patiënt
 • Kent zijn/haar eigen grenzen ten opzichte van kennis en kunde en zoekt zo nodig supervisie
 • Beseft het belang van betrouwbaar meten en rapporteren.
 • Hanteert hygiëne- en veiligheidsvoorschriften

  

1.5 Debridement

Omvat de behandeling die wordt gegeven bij een complexe wond die slecht geneest en waarbij de wond   schoon gemaakt moet worden met de veiligheid van de patiënt als uitgangspunt.

 

Relevante competentiegebieden

Medische kennis en vaardigheden, professionaliteit en onderwijs en wetenschap

 

Vereiste kennis, vaardigheden, attitude en ervaring

Tot de vereiste kennis behoren:

 • Kennis hebben van de protocollen en richtlijnen en de benodigde instrumenten/materialen.
 • Kennis hebben van de diversiteit aan weefseltypes
 • Kennis hebben van de anatomie en fysiologie van het menselijk lichaam (met name botten, vaten en pezen)

Tot de vereiste vaardigheden behoren:

 • Het mechanisch schoonmaken van de wond met behulp van scherp instrumentarium en/of materialen die dat kunnen bevorderen (bv. maden, hydrogels en/of schoonmaak pads)
 • Het kunnen verdoven van het wondgebied met een spray of lokaal infiltratief
 • Risico’s kunnen inschatten met betrekking tot de veiligheid van de patiënt (locatie en pijn).
 • De juiste keuze maken op het juiste moment van de gebruikte methode.

Tot de vereiste attitude behoren:

 • Creëert in houding en contact een veilige omgeving waarin de patiënt zich comfortabel voelt
 • Professionele en respectvolle omgang met patiënten en hun naasten rekening houdend met beperkingen van de patiënt
 • Kent zijn/haar eigen grenzen ten opzichte van kennis en kunde en zoekt zo nodig supervisie!! (essentieel)
 • Hanteert hygiëne- en veiligheidsvoorschriften
Deze cursus is vol!